Enrollment

Visit our schools to learn about how we lead minds to learning, hearts to compassion and lives to community service. Learn more>>>

Academics

Our academic program help students learn to be critical thinkers, communicators, learners, and responsible citizens. Learn more>>>

Lifelong Learning

We provide a wide range of services and opportunities that enhance the quality of life for all members of the White Bear Area Schools community. Learn more>>>

Stay Current

Be the first to know! Find the latest news and happenings in the District. Learn more>>>

Join Our Email List

Find out the latest news at WBLAS


Be a Bear!

White Bear Lake Area Schools team members are energetic and hard working, take pride in their work and are service-oriented. Learn more>>>

Map to our Locations

View a map to all of our White Bear Lake Area Schools. View Map >>>

Contact Info

White Bear Lake Area Schools
4855 Bloom Avenue
White Bear Lake, MN 55110
Phone: 651-407-7500

LUS TSHAJ TAWM:
Mus nkag rau Skyward mus saib xyuas seb menyuam cov ntaub ntawv puas tseem yog li qub
Saib thiab mloog lus qhia txog sau menyuam npe kawm ntawv Kindergarten ntawm no.
Mus nyeem ntawm no yog xav paub hloov kom muaj lus Hmoob qhia 

2019-20 Phau Ntawv Qhia txog Kev Kawm Qib Qis - Hmoob

2018-19 Phau Ntawv Qhia txog Kev Kawm Qib Qis - Hmoob

District 624 Lub Hom Phiaj
White Bear Lake Area School District yog thawj coj nrhiav tswv yim tshiab rau txoj kev kawm ntawv thiab koom tes nrog lwm tus vim lub hom phiaj yog kom pab peb cov menyuam kawm ntawv:

  • kom muaj siab ntshaw txog txoj kev kawm,
  • kawm ntawv kom tau,
  • kom muaj txoj kev npau suav, thiab
  • kom ua tus neeg txawj coj thiab to taub txog txhua yam nyob rau ntiaj teb

pab txhua tus menyuam rau siab, muaj txoj kev hwm thiab xav txog txhua tus menyuam kawm ntawv vim ib leeg txawv ib leeg.


District Txoj Kev Ntseeg

Lub White Bear Lake Area School District txhawb kom menyuam txawj ua neej zoo thiab koom tes zoo nrog txhua tus, hlub txog lawm tus, coj ncaj, hwm txog lawm tus, paub dej num thiab muaj siab pab. 


Cov tsev kawm ntawv nyob rau White Bear Lake zoo siab tos txais koj thiab koj tus menyuam. Yog koj muaj lus nug txog cov tsev kawm ntawv, los yog cov ntawv sau nyob rau peb lub website, thov hu tuaj rau peb ob tug Hmoob Cultural Liaison:


Nirvana Yang (Kindergarten - Qib 12)
District Center
4855 Bloom Avenue
White Bear Lake, MN 55110
Office: (651) 407-7623
nirvana.yang@isd624.org

Mim Xyooj Yaj (Pre-school)
Normandy Park Education Center
2482 E. County Road F
White Bear Lake, MN 55110
Office: (651) 653-3157 ext. 2
mee.yang@isd624.org